Mike WiLL Made It - F.I.G.H.T.

Why do you wanna fight?
What you talking 'bout, I just told you why
No you didn't Donnie
Why do you wanna fight?
I get why they wanna fight you, I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.