Mike WiLL Made It - Fate

Pretty baby, I won't lie (EarDrummers)
I can get it right, one try
Roll this up and let's skydive
I hope you not afraid of heights (Mike Will Made-...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.