Mike WiLL Made It - Runnin'

Came up out the mud, brush the dirt up off me
Going hard, hit them where it hurts, kill them softly
Bone stretch tryna clear my mind, even smoke les...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.