Tee Grizzley - 1 Night

Got a room full of foreign bitches, I can hit 'em without trying (foreign)
Got a hundred in my chopper, I can't miss you if I tried (brrow)
Nigga di...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.