Imagine Dragons - Cool Out

Cool out, cool out

Just before I go
Yes I know that I'm losing control, yeah
I wanna take things slow, put my mind cruise control
I know I'm alw...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.