Imagine Dragons - Bullet in a Gun

The Roman king, the Romulus
The precipice, born to change
The final days, the last appraise
Augustus, Nero, taking names

I'm high, then I'm low,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.