Romeo Santos - Ella Quiere Beber

Check, check (Remix)
I'mma show you why I'm the king of this shit
Uah
(Kob, Real Hasta La Muerte, baby)

Cuando una mujer decide ser mala y no qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.