MoneyBagg Yo - Fall Down

Quit holdin' onto to that shit
Throw that shit up, we don't care nothin' about that
Yeah
Big Bagg checkin' in, nigga, let's go
Hey Rvssian
Huh, h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.