MoneyBagg Yo - Chanel Junkie

Yeah yeah

I'm a Chanel junkie (A junkie), I'm a Chanel junkie (Junkie)
I'm a Chanel junkie (Double C), I'm a Chanel junkie (Junkie)
I got some br...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.