Lauren Daigle - Away In A Manger

Away in a manger, no crib for a bed
The little Lord Jesus lay down His sweet head
The stars in the sky look down where He lay
The little Lord Jesus...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.