Gucci Mane - 10AM / Save The World

Yeah
Yeah, good mornin', America
Huh, came so far
'Times just wake up, man
You know, just look at the water
Put on the water

The sun ain't eve...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.