Quavo - She Gon' Wink

Attention, passengers
We've now reached our destination
We hope you enjoy the flight and have a nice day
DJ Durel
Pan', yeah

Panoramic (yeah), ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.