PeterLicht - Menschen

Ich hab mich abgemüht mit Menschen
Ich hab versucht sie zu verstehen
Ich hab mit einigen gesprochen
Und manchmal hab ich wen gesehen
Ich versuchte...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.