Gregor Meyle - Das Schlimmste ist vorbei

Fehler macht doch jeder
Keiner ist perfekt
Du ziehst den schwarzen Peter
Der sich im Kartenspiel versteckt
Und fällst drauf rein im Recht zu sein ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.