Andrea Bocelli - Amo Soltanto Te

È troppo tempo che
Non siamo soli io e te
Non chiedo luce ormai
Quindi il mio sole sarai

Siamo gli stessi qui
Decisi liberi
Intanto parlami
S...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.