Songteksten van Anna Maria Jopek


A Thousand Years
A gdybyśmy nigdy się nie spotkali
Ach Œpij Kochanie
Ale Jestem
Ale Jestem (Instrumental)
Ale Jestem (More Acoustic Version)
All The Virtues
Awakening
Bandoska
Bezsenna Noc
Bia³e ¯agle Czarne ¯agle
Biel
Bo Wcale Nie Trawa
Bosa
Bracia Patrzcie
Bukowina
Bukowina I
By On By³ Tu
Bóg Siê Rodzi
Cherry Tree
Cichy Wielbiciel
Cichy Zapada Mrok
Cisza na skronie, na powieki słońce
Cud Niepamiêci
Cyraneczka
Czarne Slowa
Czarne S³owa
Czas Rozpaliæ Piec
Czułe miejsce
Dina Delusi
Dla Ciebie Jestem Sob¹
Do Widzenia Teddy
Don't Speak
Droga Na Po³udnie
Dwa Serduszka Cztery Oczy
Dzisiaj W Betlejem
Dziś do ciebie przyjść nie mogę / Czerwone maki na Monte Cassino
D³oñ Zanurzasz We Œnie
Dłoń zanurzasz we śnie
Gdy Siê Chrystus Rodzi
Gdy mówią mi
Gdy Œliczna Panna
Gdy Œliczna Panna II
Hej W Dzieñ Narodzenia
Henry Lee
I Burn For You
I Pozostanie Tajemnic¹
I nie zobaczy nikt
Insatiable
Ja Wysiadam
Jednoczeœnie
Jednocześnie
Jedyna Ostatnia Pierwsza
Jej Portret
Jeszcze Poczekajmy
Jezus Malusieñki
Je¿eli Chcesz
Je¿eli Kochasz To Nie Pamiêtaj Mnie
Jeżeli chcesz
Joszko Broda
Juka
Kiedy Bêdziesz Du¿y
Kiedy Mnie Ju¿ Nie Bêdzie
Ko³ysanka Rosemary
Ko³ysanna
Ksiê¿yc Jest Niemym Pos³añcem
Leszek Intro
Letter From Home
Li Mom Poola
Licho
Ludzkie Gadanie
Lulajze Jezuniu (Polish Christmas Carol)
Lulaj¿e Jezuniu
Mama Afryka
Mania Mienia
Manny Gram
Ma³e Dzieci Po To S¹
Me Jedyne Niebo
Medrcy Œwiata
Mizerna Cicha
Moja I Twoja Nadzieja
Moondance
Mo¿liwe
Na Ca³ej Po³aci Œnieg
Na D³oni
Nie Przychodzisz Mi Do G³owy
Nie Wiem Sk¹d To Wiem
NielojalnoϾ
Nienasycenie
Nigdy Wiêcej
Nim S³oñce Wstanie
O Co Tyle Milczenia
O Dniu Radosny
Oddalasz Siê
Ode Mnie
On Wszystko O Nas Wie
Only Water
Pamietasz By³a Jesieñ
Panienka Z Temperamentem
Piosenka Dla Stasia
Poca³unki
Polskie Drogi
Przyp³yw Odp³yw Oddech Czasu
Psalm
Samba Przed Rozstaniem
Secret
Smutny Bóg
Szeptem
Szepty I £zy
Tam Gdzie Nie Siêga Wzrok
Tam, Gdzie Rosną Dzikie Róże
Tao
Tata
The Wind
This Is Not America
Timbuktu (Repryza)
Trudno U-Cha-Cha
Têskno Mi Têskno
Uciekaj Uciekaj
Until You Sleep
Upojenie
Uznaj Mnie Za Zaginion¹
W Polu Lipeñka
W Smudze Cienia
W ¯³obie Le¿y
Wiem I Chcê
Wszystkie Cnoty
Z Narodzenia Pana
Z Powietrza
Zanim Zasnê
Zawo³am Na Pomoc Wszystkie Ptaki
Zielono Mi
Zupe³nie Inna Ja
Œlady Po Tobie